Menü Kapat

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVK Aydınlatma Metini

Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki kişisel veriler, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. güvencesi altındadır. Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan hizmet ve Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak,Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması
İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, https://www.baysanendustri.com.tr/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde yer verilmiştir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından farklı yollardan Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti.  bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’ne iletmeniz durumunda, Baz Mimarlık Şirketi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Eğer Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinBaysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
 • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’ne iletebilirsiniz. Bu çerçevede Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’ne Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://www.baysanendustri.com.tr/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

 • Islak imzalı bir nüshasını “ITOSB 15. Cad. No:2 Tepeören – Tuzla / İSTANBUL” adresine şahsen elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ’de kayıtlı e-posta ile info@baysanendustri.com.tr adresine iletebilirsiniz.

5. Değişiklikler
Baysan Endüstri Mad. San. Tic. Ltd. Şti. , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.